De sleutels voor succes

  1. Ken je uitkomst.
  2. Onderneem actie
  3. Wees zintuiglijke scherpzinnig
  4. Wees flexibel in je gedrag
  5. Ga te werk vanuit een excellente fysiologie en psychologie

Ecologie

ecologieEcologie is de leer van de consequenties.
Bij toekomstige doelen en veranderingen controleer je vooraf eerst de ecologie. Je stelt vragen die duidelijk maken dat de verandering geen nieuwe of andere problemen oproept bij jou, bij anderen in je omgeving of in de wereld.

Ecologie vragen

  • "Wat gebeurt er als je het bereikt?”
  • "Wat gebeurt er niet als je het bereikt?”
  • "Wat gebeurt er als je het niet bereikt?”
  • "Wat gebeurt er niet als je het niet bereikt?”

Doelen SMART maken

Doelen worden vaak vaag en vrijblijvend geformuleerd. Het zijn dan meer wensen, intenties of stemmingen in plaats van concreet haalbare doelstellingen. Als je je doelen SMART maakt vergroot je de haalbaarheid significant. Een vage doelstelling is vaak niet meer dan de wens om de huidige situatie te veranderen. Een daadwerkelijk doel moet dan nog worden bedacht. Naarmate het doel specifieker geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven.

SSpecific (specifiek)
Simple (simpel)
MMeasurable (meetbaar)
Meaningful to you (zinvol)
AAs if now (alsof nu)
Achievable (haalbaar)
RRealistic (realistisch)
Responsible (verantwoordelijkheid en ecologie)
TTimed (tijdsgebonden)
Towards (benaderend)

Doelen zonder actie zijn dromen!