Van wie is deze verklaring?

Mind Academy BV
gevestigd aan De Boog 84, 1851 ZS Heiloo, Nederland
Mind Academy BV is een NLP opleidingsinstituut met 5 trainingslocaties in Nederland.

Contactgegevens:
De Boog 84
1851 ZS Heiloo
Contact

Uit het oogpunt van eenduidigheid en duidelijkheid kiest Mind Academy BV ervoor om op uniforme wijze om te gaan met de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerken en in voorkomend geval verantwoordelijkheid dragen voor de verwerking van gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacy

Mind Academy BV neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Internetbrowser en apparaat type
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen

Mind Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
- Het afhandelen van je betaling
- Je onze nieuwsbrief te kunnen toezenden als je je daarvoor toestemming hebt gegeven
- Je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op voorkeuren.
- Mind Academy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Mind Academy neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mind Academy) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mind Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
De gegevens tbv de debiteuren- en crediteurenadministratie worden 7 jaar bewaard ivm de Wet op de Rijksbelastingen
De analysegegevens van Google Analytics worden 38 maanden bewaard, ivm de minimale bewaartermijn, ingesteld via de functie Beheerder / Trackinginfo / Gegevensbehoud - Google Analytics.

Delen van gegevens

Mind Academy verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mind Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

a. Cookies:
Mind Academy gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Mind Academy gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

b. Als je niet van cookies houdt:

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google. Deze cookies maken deel uit van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Mind Academy heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google -diensten.
Mind Academy heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

Namenlijst van de groep

Op de eerste dag in de training wordt gevraagd om toestemming om jouw voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres en foto op de namenlijst te plaatsen. Deze lijst zullen we daarna aan iedereen mailen. De namenlijst dient om makkelijk contact met elkaar te maken en om de intervisies te kunnen vormen die buiten de training om zullen plaatsvinden.

Trainingsfoto’s

Op de eerste dag in de training wordt ook gevraagd om toestemming om gefotografeerd te worden tijdens de trainingsdagen. Tijdens de training zullen er foto's gemaakt worden. Dit blijkt voor veel mensen een leuke en waardevolle herinnering van de training te zijn.

Besloten Telegram

De foto's zullen in de besloten groep op Telegram geplaatst worden waar je een uitnodiging voor krijgt. In de groep kan onderling eenvoudig worden gecommuniceerd en dingen worden gedeeld. Mocht je een foto waar je op staat verwijderd willen hebben, kun je dat ten alle tijde aangeven. We zullen de foto dan meteen verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mind Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen door contact met ons op. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Mind Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mind Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met via bovengenoemd telefoonnummer of het contactformulier.