De algemene voorwaarden van Mind Academy NLP trainingen BV

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 37123837.

Artikel 1 - Definities

1.1. Training: Training, opleiding, cursus, workshop, coaching of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.

1.2. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot een training is gesloten.

1.3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die aan een training deelneemt.

1.4. Open training: Een training geïnitieerd door Mind Academy B.V. (hierna te noemen Mind Academy) waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.5. Overige training: Alle trainingen die niet onder lid 1.4 vallen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Mind Academy en opdrachtgever/deelnemer.

Artikel 3 - Open training: Aanmelding en betaling

3.1. Een persoon kan zich aanmelden voor een open training van Mind Academy door het invullen van het aanmeldingsformulier of door zich aan te melden via https://www.mindacademy.nl.

3.2. Indien een persoon een optie op een open training neemt, dan is dat zowel voor Mind Academy als voor deze persoon een vrijblijvende reservering. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een optie op een open training.

3.3. Indien Mind Academy de aanmelding accepteert, wordt deze schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de open training tot stand.

3.4. Opdrachtgever/deelnemer heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

3.5. Mind Academy brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. Opdrachtgever dient de deelnamekosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de open training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Mind Academy, waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

3.6. Mind Academy heeft het recht deelnemer bij niet tijdige betaling van de deelnamekosten uit te sluiten van de open training. De betalingsverplichting van de deelnamekosten blijft in deze situatie gehandhaafd.

3.7. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Mind Academy.

Artikel 4 - Open training: Annulering, verhindering en wijziging

4.1. Opdrachtgever heeft een bedenktermijn van 14 dagen.

4.2. Annulering binnen 21 dagen voor aanvang van de open training is kosteloos. Bij annulering na 21 dagen voor aanvang van de open training, of als opdrachtgever na aanvang van de open training de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de open training kan of wil deelnemen, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten. Opdrachtgever heeft dan het recht eenzelfde open training, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de oorspronkelijke open training, in overleg te starten of te vervolgen.

4.3. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan de gehele open training, is vervanging door een andere persoon mogelijk, mits deze persoon uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de open training wordt aangemeld bij Mind Academy en voldoet aan de toelatingseisen.

4.4. Indien deelnemer verhinderd is deel te nemen aan enkele dagen van de open training heeft de deelnemer het recht deze dagen, binnen een periode van 2 jaar na aanvang van de open training, in te halen in een overeenkomstige open training.

4.5. Mind Academy heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, deelname van deelnemer te weigeren. Mind Academy zal dan de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten van de niet genoten trainingsdagen binnen 14 dagen restitueren.

4.6. Mind Academy heeft het recht om een open training te annuleren. Mind Academy zal de door opdrachtgever betaalde deelnamekosten binnen 14 dagen restitueren.

4.7. Mind Academy heeft het recht om de aanvangstijd, datum of locatie van een open training te wijzigen.

Artikel 5 - Overige training: Overeenkomst

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Mind Academy.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

5.3. Opdrachtgever heeft kennisgenomen van de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5.4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Mind Academy.

Artikel 6 - Overige training: Betaling

6.1. Na het ontvangen van de door opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt Mind Academy een factuur aan opdrachtgever.

6.2. Opdrachtgever dient de trainingskosten uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. De enige uitzondering hierop is een schriftelijke bevestiging van Mind Academy waarin gespreide betaling wordt overeengekomen.

6.3. Indien voor aanvang van de training niet de volledige betaling van de trainingskosten door Mind Academy is ontvangen, kan Mind Academy de training annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

6.4. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Mind Academy.

6.5. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 7 - Overige training: Verplaatsing en annulering

7.1. Een training of deel van een training kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainingskosten extra in rekening gebracht.

7.2. Mind Academy behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. Mind Academy zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg er geen andere datum beschikbaar is, zal Mind Academy de door opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 8 - Vervanging trainer

Mind Academy draagt er zorg voor dat bij een training minimaal 1 trainer aanwezig is en is te allen tijde gerechtigd een trainer te vervangen door een andere trainer.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid / klachtenprocedure

9.1. Mind Academy spant zich in om de gegeven training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

9.2. Mind Academy is tegenover opdrachtgever/deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de trainingskosten per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

9.3. Mind Academy is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4. Mind Academy is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

9.5. Op de overeenkomst en de relatie met opdrachtgever/deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

9.6. Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

9.7. Indien opdrachtgever/deelnemer een klacht heeft over Mind Academy, diens personeel of voor Mind Academy werkzame personen, verwijzen wij naar de klachtenprocedure die te vinden is op https://www.mindacademy.nl.

Artikel 10 - Geheimhouding en vertrouwelijkheid

Door opdrachtgever/deelnemer verstrekte informatie wordt door Mind Academy, diens personeel en voor Mind Academy werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Mind Academy conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

11.1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mind Academy is opdrachtgever/deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingmateriaal te openbaren, te exploiteren of op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

11.2. De intellectuele eigendom van het trainingsmateriaal komt geheel toe aan Mind Academy.

Abcoude Amsterdam - Utrecht

Abcoude Amsterdam Utrecht


Onze NLP trainingen in de regio Amsterdam - Utrecht verzorgen we vanuit onze landelijke locatie Anna Haen in Abcoude

Introductieavond
donderdag 16 december

Alkmaar Den Helder - Haarlem

Alkmaar


In Noord-Holland geven we onze NLP trainingen in het boutique hotel Fallon in Alkmaar in het Westerpark

Introductieavond
donderdag 09 december

Arnhem Arnhem - Nijmegen

NLP in Papendal Arnhem Nijmegen


In Gelderland in de regio Arnhem - Nijmegen verzorgen we onze NLP opleidingen in centrum Papendal

Introductieavond
donderdag 09 december

Rotterdam Rotterdam - Den Haag

Training Rotterdam


Onze opleidingen NLP in Zuid-Holland verzorgen we vanuit Lommerrijk (Hillegersberg) gelegen aan de Bergse Plas

Introductieavond
donderdag 16 december

Vught Den Bosch - Eindhoven

Vught, omgeving Eindhoven Den Bosch


In Noord Brabant in de regio Den Bosch - Eindhoven geven we onze NLP cursussen en in Huize Bergen in Vught

Introductieavond
donderdag 09 december